Disclaimer

Belangrijke informatie

Het aanbod van effecten van Quares Retail Fund 2 Com. V.a. valt niet onder het toepassingsgebied van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de ‘Prospectuswet’) of onder de relevante bepalingen van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (‘ICB-wet’). Immers, de minimale deelname per belegger overschrijdt 50.000 euro en dergelijk aanbod kwalificeert derhalve niet als een ‘openbaar aanbod’ in de zin van voormelde wetgevingen.

Deze website werd dan ook niet ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA (Financial Services and Markets Authority).

De verstrekking van deze website kan, in bepaalde rechtsgebieden, onderworpen zijn aan juridische beperkingen. Quares Retail Fund 2 verzoekt eenieder kennis te nemen van en zich te houden aan voornoemde beperkingen. Quares Retail Fund 2 aanvaardt geen enkele juridische aansprakelijkheid voor welke schending dan ook van enige zodanige beperking door wie dan ook.

Bij het opstellen van deze website en informatie op deze website heeft Quares Retail Fund 2 gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen die naar de mening van Quares Retail Fund 2 van voldoende kwaliteit waren. Dit sluit echter niet uit dat, ondanks het feit dat Quares Retail Fund 2 -voor zover mogelijk- de nodige zorg heeft betracht zich van de juistheid en volledigheid van de geraadpleegde bronnen te vergewissen, één of meer informatiebronnen onjuist en/of onvolledig kunnen zijn en er informatiebronnen aanwezig kunnen zijn met een afwijkende opinie.

Potentiële houders van effecten kunnen aan deze website geen rechten ontlenen, slechts de inhoud van het informatiememorandum is bindend. Deze website is een samenvatting en moet derhalve niet worden beschouwd als compleet. Beleggingsbeslissingen over dit product dienen niet gebaseerd te zijn op de informatie uit deze brochure, maar uitsluitend op informatie uit het informatiememorandum.

Uitsluitend de Belgische rechtbanken zijn bevoegd ten aanzien van geschillen met betrekking tot deze website.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Naast waarden uit het verleden kunnen rendementen in deze website gebaseerd zijn op aannames die aan wijziging onderhevig zijn, dan wel voortvloeien uit modellen die niet noodzakelijkerwijs de werkelijkheid weergeven.

MAXIMIZE YOUR RETURN ON REAL ESTATE  Copyright © 2012 Quares | SitemapDisclaimer